Demokratik Özerklik Nedir?
Kenan KARATAŞ

Demokratik Özerklik Nedir?

<p><span style="font-size: medium; color: #000000;">Yaklaşık olarak &uuml;&ccedil; aydır sizlerden ve k&ouml;şemden ayrı kalmak zorunda kalmıştım.Allah'ın izniyle bug&uuml;nden itibaren,T&uuml;rkiye'de ve &ouml;zelikle de Şanlıurfa'da yaşanan siyasi,ekonomik ve sosyal sorunları objektif bir pencereden sizlerle paylaşmaya &ccedil;alışacağım.</span></p> <p><span style="font-size: medium; color: #000000;">Bu hafta ki k&ouml;şemde son g&uuml;nlerin en &ccedil;ok konuşulan ve farklı yorumlara neden olan "Demokratik &Ouml;zerklik'in ya da "B&ouml;lgesel &Ouml;zerk Y&ouml;netim"in evrensel tanımı,D&uuml;nya'da ki uygulama alanları ve Barış ve Demokrasi Partisinin (BDP) T&uuml;rkiye coğrafyasında oluşmasını istediği "Demokratik &Ouml;zerk Y&ouml;netim"in hangi siyasi,ekonomik ve sosyal alanları kapsadığı konusu &uuml;zerinde durmak istiyorum.Belki kavram olarak &ouml;zerkliğe yabancı olmayabiliriz ama i&ccedil;erik olarak neleri i&ccedil;erip i&ccedil;ermediği konusunda bilgilerin net olmadığı da aşikar g&ouml;z&uuml;kmektedir.</span></p> <p><span style="font-size: medium; color: #000000;"><strong><em>Demokratik &Ouml;zerklik Nedir?</em></strong></span></p> <p><span style="font-size: medium; color: #000000;">Demokratik &ouml;zerklik,b&uuml;t&uuml;nl&uuml;k ve birlik i&ccedil;inde yaşamanın en asgari demokratik modelidir.&Ouml;z&uuml;nde,merkezde toplanmış olan karar alma ve uygulama yetkilerinin yerellere devredilmesi vardır.&Ouml;z&uuml; bu olmakla birlikte;&ouml;zerkliği uygulayacağınız b&ouml;lgelerin etnik yapısı,dini,mezhebi,sosyal ve ekonomik yapısı da,yetki oluşumun da etkili olabilecek unsurlar olarak karşımıza &ccedil;ıkmaktadır.Yine &ouml;zerkliğe konu olacak b&ouml;lge ya da b&ouml;lgelerdeki eğitim sistemi,vergi durumu,yeraltı zenginlik kaynaklarının kullanımı,kolluk kuvvetlerinin oluşumu ve bayrak gibi hayati &ouml;nem taşıyan kavramların durumu da,yetki devrinde &ouml;nem arz eden konulardır.Uluslararası hukuk tanımında "<strong>otonami"</strong> ge&ccedil;mesine rağmen,sistemin uygulandığı &Uuml;lkelere g&ouml;z attığımız zaman,demokratik &ouml;zerkliğin "<strong>Federasyon"</strong> "<strong>Eyalet" "Kanton" "&Ouml;zerklik"</strong> olarak adlandırıldığını ve yukarıda saydığımız unsurlar bakımından farklı y&ouml;ntem ve yetkilerle donatıldığını g&ouml;r&uuml;yoruz.Buda bize g&ouml;steriyor ki sadece bir &uuml;lkede uygulanan &ouml;zerkliği baz alarak modeli kendi b&ouml;lgenizde uygulamak olumsuz bazı sonu&ccedil;ların ortaya &ccedil;ıkmasına neden olabilmektedir.</span></p> <p><span style="font-size: medium; color: #000000;">Diğer yandan &uuml;zerinde durulması gereken &ouml;nemli bir ayırım vardır ki,karıştırılması durumunda farklı bir coğrafyadan bahsetmeyi m&uuml;mk&uuml;n kılabilmektedir.<strong>Nedir bu kavramlar?</strong>Demokratik &ouml;zerklik veetnik &ouml;zerklik.Bu iki model birbirinden bağımsız ve farklı y&ouml;netim anlayışlarını i&ccedil;eren y&ouml;netim bi&ccedil;imleridir.Şayet &ouml;zerk olacak b&ouml;lgenin başına etnik bir unsuru koyarsanız mutlaka kapsadığı b&ouml;lge illerini ve sınırları belirlemeniz gerekecektir.&Ouml;rneğin,bir coğrafi b&ouml;lgeye etnik &ouml;zerklik verdiniz ama aynı b&ouml;lge i&ccedil;erisinde olmasına rağmen farklı etnik unsurları barındıran bir İl varsa ne yapacaksınız? Daha a&ccedil;ık izah etmek gerekirse,etnik &ouml;zerklikten bahsederken bir nevi bağımsızlıktan bahsetmiş olursunuz.(&Ccedil;ekoslavakya &ouml;rneği)Demokratik &ouml;zerklik hakkında genel bakış a&ccedil;ısıyla s&ouml;yleyebileceğimiz son yaklaşım şu olacaktır;&ouml;zerkliğin kapsamı ne olursa olsun mutlaka Anayasal değişikliği gerektirir.&Ccedil;&uuml;nk&uuml;,yerel y&ouml;netimlere devredeceğiniz her yetki i&ccedil;in Anayasada değişikliğe ihtiya&ccedil; duyulacaktır.</span></p> <p><span style="font-size: medium; color: #000000;"><strong><em>&Ouml;zerkliği Uygulayan &Uuml;lkeler</em></strong></span></p> <p><span style="font-size: medium; color: #000000;">D&uuml;nya Devletlerine baktığımız zaman &ouml;zerkliğin farklı modellerde karşımıza &ccedil;ıktığını g&ouml;r&uuml;yoruz.Mesela; Fransa'da,İtalya'da,Avusturya'da,ABD'de ve Finlandıya'da dil ve k&uuml;lt&uuml;r &ouml;zerkliği uygulanırken,İspanya'da,İsrail'de' toprağa bağlı &ouml;zerk eyalet sistemi uygulanmaktadır.&Ccedil;ekoslavakya (&Ccedil;ek,Slovakya) ise sorunu bağımsızlık tanıyarak &ccedil;&ouml;zme yolunu se&ccedil;miştir.B&ouml;lgesel &ouml;zerklik tanıyan İtalya,Fransa ve İspanya'da tek resmi dil kullanılırken,İsvi&ccedil;re,Bel&ccedil;ika ve Hindistan'da birden fazla resmi dil kullanılmaktadır.</span></p> <p><span style="font-size: medium; color: #000000;"><strong><em>Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) ve &Ouml;zerklik</em></strong></span></p> <p><span style="font-size: medium; color: #000000;">İmralı g&ouml;r&uuml;şme heyetinde yer alan HDP Grup Başkan Vekili Pervin Buldan'ın 08/05/2014 tarihinde "B&ouml;lgesel &Ouml;zerklik" konusunda yaptığı basın a&ccedil;ıklaması bir iddiamı,yoksa ger&ccedil;ek mi onu şimdilik tahmin etmek olduk&ccedil;a g&uuml;&ccedil;.Sn. Buldan aynen şu c&uuml;mleyi kullanıyor."Devlet yetkilileri ile Sn. &Ouml;calan arasında iki g&ouml;r&uuml;şme yapıldı ve iki konuda mutabakat sağlandı." Mutabakat sağlanan iki konunun <strong>"B&ouml;lgesel &Ouml;zerk Y&ouml;netim" ve "Demokratik Sivil Toplum Yasası" </strong>olduğunu s&ouml;yl&uuml;yor.Mutabakata varılan konulara ilişkin alt tanımın neler i&ccedil;erdiğini bilmediğimizden dolayı yorum yapmamız doğru olmayabilir.<strong>(Kaynak:mynet haber)</strong></span></p> <p><span style="font-size: medium; color: #000000;">Ancak,2011 yılında DTK'nın ilan ettiği ve BDP'ninde benimsediği "Demokratik &Ouml;zerklik" &ccedil;er&ccedil;evesinin &ouml;nemli başlıklarını sizlere hatırlatarak bir harita &ccedil;izmenize yardımcı olabilirim.</span></p> <p><span style="font-size: medium; color: #000000;">1-Salt &ldquo;Etnik&rdquo; ve &ldquo;Toprak&rdquo; temelli &ouml;zerklik anlayışı yerine k&uuml;lt&uuml;rel farklılıkların &ouml;zg&uuml;rce ifade edildiği b&ouml;lgesel ve yerel bir yapılanma..</span></p> <p><span style="font-size: medium; color: #000000;">2-&ldquo;Bayrak&rdquo; ve &ldquo;Resmi Dil&rdquo; t&uuml;m &ldquo;T&uuml;rkiye Ulusu&rdquo; i&ccedil;in ge&ccedil;erli olmakla birlikte her b&ouml;lge ve &ouml;zerk birimin kendi renkleri ve sembolleriyle demokratik &ouml;z y&ouml;netimini oluşturması..</span></p> <p><span style="font-size: medium; color: #000000;">3-B&ouml;lgelerin her biri o b&ouml;lgenin &ouml;zel adı veya b&ouml;lge meclisinin yetki sınırları i&ccedil;inde bulunan en b&uuml;y&uuml;k ilin adıyla anılması..</span></p> <p><span style="font-size: medium; color: #000000;">4-Demokratik &ouml;zerk y&ouml;netim, &ldquo;b&ouml;lge meclisi&rdquo; olarak &ouml;rg&uuml;tlenir ve meclislerde g&ouml;rev alan kişiler de &ldquo;b&ouml;lge meclis temsilcisi&rdquo; olarak tanımlanır. Meclis hem meclis başkanını hem de g&ouml;revli olduğu alandaki işleri y&uuml;r&uuml;tecek y&uuml;r&uuml;tme kurulu &uuml;yelerini ayrı ayrı se&ccedil;er. Başkan ve y&uuml;r&uuml;tme kurulu &uuml;yelerinin, meclisin aldığı kararların icrasından sorumlu olmaları &ouml;ng&ouml;r&uuml;l&uuml;r.</span></p> <p><span style="font-size: medium; color: #000000;">5-Demokratik &ouml;zerklik modelinde il valileri, hem merkezi h&uuml;k&uuml;metin hem de b&ouml;lge y&uuml;r&uuml;tme kurulunun aldığı kararları uygulamakla g&ouml;revlidir. Bakanlıkların taşra teşkilatları da aynı prosed&uuml;re tabi olacaklardır. İl Genel Meclisleri, Belediye ve Muhtarlıklar gibi diğer idari yapılar varlığını korumaya devam edeceklerdir<strong>.(Kaynak:14 Temmuz 2011 H&uuml;rriyet Gazetesi)</strong></span></p> <p><span style="font-size: medium; color: #000000;">Konunun hassas ve farklı mecralara &ccedil;ekilmeye m&uuml;sait olması nedeniyle &ccedil;ok ayrıntıya girmeden şunu s&ouml;ylemek istiyorum.Demokratik &Ouml;zerklik,temel hak ve h&uuml;rriyetlerin g&uuml;&ccedil;lenmesi,sosyal ve k&uuml;lt&uuml;rel hakların g&uuml;vence altına alınması,&ouml;z y&ouml;netim duygusunun gelişmesi ,halkların kardeşliği ve g&uuml;&ccedil;l&uuml; bir Devlet i&ccedil;in g&uuml;ndeme gelmesi gereken demokratik bir yapılanmadır.</span></p> <p><span style="font-size: medium; color: #000000;">Barışın hakim olduğu g&uuml;zel g&uuml;nlere...Allah'a emanet olun.</span></p>
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Ertekin’e Ağır hapis cezası
Ertekin’e Ağır hapis cezası
Karaköprü İlçe Başkanlığı’na Ağan atandı
Karaköprü İlçe Başkanlığı’na Ağan atandı