Üçüncü Yol
M.Emin Özçınar

Üçüncü Yol

<p> <span font-size:="" style="line-height: 115%; font-family: ">Son g&uuml;nlerde yaşanan can sıkıcı olaylar, toplum olarak hepimizi &uuml;z&uuml;nt&uuml;ye boğmuştur. Yaşanan bu olaylar karşısında siyasiler &ccedil;&ouml;z&uuml;m &uuml;retme yerine,<span>&nbsp; </span>sorunu i&ccedil;inden &ccedil;ıkılmaz hale getirmektedir.</span></p> <p style="text-align: justify"> <span font-size:="" style="line-height: 115%; font-family: "><span>&nbsp;&nbsp; </span>&Uuml;lkemizin hali hazır en &ouml;nemli sorunu ne ekonomik nede idari bir sorundur. Sorun sosyal bir sorundur. Bu sorunun masa başında oturup plan yaparak, m&uuml;hendislik form&uuml;lleri veya askeri tedbirlerle &ccedil;&ouml;z&uuml;lemeyeceği g&ouml;zler &ouml;n&uuml;ndedir. İfrata ve Tefrite girmeden &uuml;&ccedil;&uuml;nc&uuml; bir yolla bu sorunu &ccedil;&ouml;zebiliriz. Yeter ki taraflar samimi ve &ouml;z verili olsun.</span></p> <p style="text-align: justify"> <span font-size:="" style="line-height: 115%; font-family: "><span>&nbsp; </span>&Ouml;ncelikle K&uuml;rtler ve T&uuml;rkler ne zamandan beri birlikte yaşıyor? Bu birliktelik zorunlu mu olmuş? Tarih sahnesinde bu iki kavim neden hep birlikte hareket etmiştir. Bu iki toplumun ortak &ouml;zelikleri nelerdir? Vs.&Ouml;nce buna bir bakalım.</span></p> <p style="text-align: justify"> <span font-size:="" style="line-height: 115%; font-family: "><span>&nbsp;</span>K&uuml;rtler ve T&uuml;rklerin kaderini kesiştiren temel unsur İslam dini olmuştur. K&uuml;rtler İslam dininden &ouml;nce Zerd&uuml;şt dinine mensuptu. T&uuml;rkler ise Şaman dinine mensuptu. Bu iki toplum da İlahi bir mesajı olmayan bir din anlayışına sahiptiler.</span></p> <p style="text-align: justify"> <span font-size:="" style="line-height: 115%; font-family: "><span>&nbsp; </span>K&uuml;rtler Hz. &Ouml;mer d&ouml;neminde, Urfa, Mardin ve Amed b&ouml;lgesi 637 yılında (Yukarı Mezopotamya) İslam orduları tarafından fethedilmesi ile K&uuml;rtler İslam dini ile şereflenmiştir. Bu tarihten sonra İslam ordularının hep mızrağı olmuşlardır.</span></p> <p style="text-align: justify"> <span font-size:="" style="line-height: 115%; font-family: "><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>T&uuml;rkler ise 751 yılında Talas savaşında &Ccedil;inlilerle yaptıkları savaşta Abbasilerden yardım talep etmişlerdir. Abbasi halifesi Eb&uuml;&rsquo;l Abbas T&uuml;rklere askeri yardımda bulunarak, &Ccedil;in&rsquo;e b&uuml;y&uuml;k bir hezimet yaşatmışlardır. Bu tarihten sonra T&uuml;rkler de b&ouml;l&uuml;k b&ouml;l&uuml;k İslam dini ile şereflenmişlerdir. Abbasiler d&ouml;neminde İslam orduları fetihleri genişleterek kavimlerin bir biriyle tanışmasına, kaynaşmasına vesile olmuştur. Bazen ordu komutanı K&uuml;rtlerden, askerler T&uuml;rklerden, Bazen de ordu komutanı T&uuml;rklerden, askerler K&uuml;rtlerden olmuştur. Bu meseleye &ouml;rnek vermeden ge&ccedil;emeyeceğim.1071 Malazgirt savaşında Abbasi halifesinin emri ile ordu komutanı Alparslan olmuş, Diyarbakır civarındaki Abbasi halifesine bağlı K&uuml;rt Mervani devleti 20 bin atlı askerini Alparslan&rsquo;ın emrine vermiştir. Bir K&uuml;rt komutan olan Selahaddini Eyyubi Kud&uuml;s&uuml; fethederken askerlerinin &ccedil;oğunluğu ise T&uuml;rk&rsquo;t&uuml;. Bu iki b&uuml;y&uuml;k savaşın dışında yakın tarihimizde Kurtuluş savaşında T&uuml;rk ve K&uuml;rtler vatanı birlikte kurtarmıştır. &Ccedil;anakkale&rsquo;de, Sarıkamışta, Yemende K&uuml;rt ve T&uuml;rk askerleri siperlerde koyun koyuna şehadeti tatmıştır. Fatih sultan Mehmedi fatih yapan hocası Mola Gurani de K&uuml;rt değil miydi? B&uuml;y&uuml;k K&uuml;rt &acirc;limi tarih&ccedil;i idris-i Bitlisi olmasaydı Sultan Yavuz Selim Mısırı Fethedebilir miydi? Bunun gibi y&uuml;zlerce &ouml;rnek verebiliriz. Yaklaşık olarak 1150 senedir birlikte tarih ve k&uuml;lt&uuml;r birlikteliği ile birbirinden kız alan ve kız veren, aynı kıbleye y&ouml;nelen ve onlarca devletin kuruluşunda birlikte g&ouml;rev almış bu iki kavim ne yazık ki son 80 yıldaki yanlış devlet politikaları ve yaklaşımları bu iki toplumu birbirinden uzaklaştırmakdadır. Bir toplumu ink&acirc;r ve yok sayan devlet politikası sorunların &ccedil;&ouml;z&uuml;m&uuml;nden ziyade &ccedil;&ouml;z&uuml;ms&uuml;zl&uuml;ğ&uuml; getirmiştir. Cumhuriyetin kurulduğu yıllarda d&uuml;nyadaki milliyet&ccedil;i ve ulusalcı akımlar, &uuml;lkemizde de maalesef uygulama alanı olmuştur. Cumhuriyetin ilk yılarındaki eğitim olanağının olmaması veya verilememesi sonucunda savaştan bitkin &ccedil;ıkan bir halk birde din eğitiminden yoksun bırakılınca, olanlar oldu. Din bir toplumun yaşantısından &ccedil;ıkartıldı mı onun yerini mutlaka dolduracak bir beşeri ideoloji vardır. Bazen Milliyet&ccedil;i s&ouml;ylemler bazen de Marksist s&ouml;ylemler toplumda yer edinir, toplumları değiştirir ve d&ouml;n&uuml;şt&uuml;r&uuml;r. Bu d&ouml;n&uuml;ş&uuml;mden pay almak isteyen yabancı devletlerin etkisi ise g&ouml;z ardı edilmemelidir.</span></p> <p style="text-align: justify"> <span font-size:="" style="line-height: 115%; font-family: "><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>K&uuml;rtlerin ekseriyeti Devlet ve PKK arsında sıkışmış durumdadır. &Ouml;rs ve &ccedil;eki&ccedil; arasındaki demir misalidir. Yukarı t&uuml;k&uuml;rse bıyık, aşağı t&uuml;k&uuml;rse sakal. Devletin ink&acirc;r ve yok sayma politikalarından vazge&ccedil;me sinyallerini vermekte olduğunu g&ouml;zlemleyebiliyoruz. DTP ise her uzlaşma d&ouml;neminde<span>&nbsp; </span>toplumun kimyasını bozacak talepleri dillendirerek tansiyonu y&uuml;kseltmektedir. Son g&uuml;nlerde kendi parti meclisinde dahi g&ouml;r&uuml;şmeden Demokratik &Ouml;zerklik ilanını yapması buna bir &ouml;rnektir. T&uuml;rkiye&rsquo;de siyasi g&uuml;ndemi DTP belirliyor. &Ccedil;&ouml;z&uuml;m odaklı olmaktan ziyade sansasyon yaratan, tarafları birbirinden uzaklaştıran bir tarzı se&ccedil;mesi topumu ziyadesi ile &uuml;z&uuml;yor ve d&uuml;ş&uuml;nd&uuml;r&uuml;yor. DTP barışın gelmesini istiyorsa kendisine gaybtan haber beklemekten vaz ge&ccedil;sin. Siyaseti kendi mecrasında yapmalı ve risk alarak &ccedil;&ouml;z&uuml;m &uuml;retebilirse işte o zaman kendi ayakları &uuml;st&uuml;nde duran K&uuml;rt siyasetinin toplumda karşılığı olur. Aksi taktirde hep bir yerlerden emir almaya devam ederler. </span></p> <p style="text-align: justify"> <span font-size:="" style="line-height: 115%; font-family: "><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>Bu sorun yaşayan T&uuml;rk ve K&uuml;rt halkının akil insanları &ccedil;&ouml;z&uuml;m i&ccedil;in bir şeyler yapmalıdır. T&uuml;rk nasıl ki Bulgaristan&rsquo;da veya &Ccedil;in&rsquo;in Sincan b&ouml;lgesindeki T&uuml;rklerin haklarının gasp edildiğini, asimle edildiğini s&ouml;yl&uuml;yor ve d&uuml;nyada kamuoyu oluşturuyorsa, binlerce yıldır birlikte kader birliği yaptığı din kardeşinin k&uuml;lt&uuml;rel haklarının neler olacağını veya ben bir K&uuml;rt olsam neleri talep ederdim diye d&uuml;ş&uuml;nmeli ve &ccedil;&ouml;z&uuml;m &uuml;retmelidir. Ey K&uuml;rt kardeşim! sende ben bir T&uuml;rk olsaydım bu kardeşlerimin sorununu &ccedil;&ouml;zmek i&ccedil;in hangi taleplerde bulunurdum diye empati yaparak &ccedil;&ouml;z&uuml;m &uuml;retmelisin. Hem K&uuml;rtlere hem de T&uuml;rklere, t&uuml;m inananlara Kuran-ı Kerim bakın nasıl sesleniyor.</span><span font-size:="" style="line-height: 115%; font-family: "><span>&nbsp; </span></span></p> <p style="text-align: justify"> <span font-size:="" style="line-height: 115%; font-family: "><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>&ldquo; <strong><span style="font-family: ">Ey insanlar! Doğrusu biz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık. Ve birbirinizle tanışmanız i&ccedil;in sizi milletlere ve kabilelere ayırdık. Muhakkak ki Allah yanında en değerli ve en &uuml;st&uuml;n&uuml;n&uuml;z O&#39;ndan en &ccedil;ok korkanınızdır. Ş&uuml;phesiz Allah bilendir, her şeyden haberdar olandır.&rdquo; (Hucurat 13)</span></strong></span></p> <p style="text-align: justify"> <strong><span font-size:="" style="line-height: 115%; font-family: "><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>&ldquo;Yine g&ouml;klerin ve yerin yaratılışı ile dillerinizin ve renklerinizin farklı oluşu da O&#39;nun ayetlerindendir. Ş&uuml;phesiz ki bunda bilenler i&ccedil;in nice ibretler vardır.&rdquo;(Rum 22)</span></strong><strong><span font-size:="" style="line-height: 115%; font-family: ">&nbsp;</span></strong></p> <p style="text-align: justify"> <strong><span font-size:="" style="line-height: 115%; font-family: "><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></strong><span font-size:="" style="line-height: 115%; font-family: ">Peygamberimizin veda hutbesinde </span></p> <p style="margin: 6pt 9.75pt 0pt 9pt; text-indent: 18pt; text-align: justify"> <strong><span font-size:="" style="font-family: "><span>&nbsp;</span>Ey m&uuml;&#39;minler! Size iki emanet bırakıyorum, onlara sarılıp uyduk&ccedil;a yolunuzu hi&ccedil;&nbsp;&nbsp; şaşırmazsınız. O emanetler, Allah&#39;ın kitabı Kur-&acirc;n-i Kerim ve Peygamberin s&uuml;nnetidir.<span>&nbsp;&nbsp; </span></span></strong></p> <p style="margin: 6pt 9.75pt 0pt 9pt; text-indent: 18pt; text-align: justify"> <strong><span font-size:="" style="font-family: "><span>&nbsp;</span>M&uuml;&#39;minler!&nbsp; S&ouml;z&uuml;m&uuml; iyi dinleyiniz ve iyi belleyiniz! M&uuml;sl&uuml;man M&uuml;sl&uuml;man&#39;ın kardeşidir ve b&ouml;ylece b&uuml;t&uuml;n M&uuml;sl&uuml;manlar&nbsp; kardeştirler. Bir M&uuml;sl&uuml;man&#39;a kardeşinin kanı da, malı da helal olmaz. Fakat malını g&ouml;n&uuml;l hoşluğu ile vermişse o başkadır.</span></strong></p> <p style="text-align: justify"> <strong><span font-size:="" style="line-height: 115%; font-family: ">&nbsp;</span></strong></p> <p style="text-align: justify"> <strong><span color:="" font-size:="" style="line-height: 115%; font-family: "><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></strong><span color:="" font-size:="" style="line-height: 115%; font-family: "><span>&nbsp;</span>Yukarda ki Ayet ve veda hutbesi biz M&uuml;sl&uuml;manlar bir şeyler s&ouml;ylemiyor mu? Sorunun temelinde olaya bakış &ouml;nemlidir. Beşeri ideoloji ve doktrinler hi&ccedil;bir zaman halkların kardeşliğini tesis edememiştir. İslam dini ise bunu tarihin bir&ccedil;ok d&ouml;neminde sağlamıştır.</span></p> <p style="text-align: justify"> <span color:="" font-size:="" style="line-height: 115%; font-family: "><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>M&uuml;sl&uuml;man K&uuml;rtler ve T&uuml;rkler! bu sorunun &ccedil;&ouml;z&uuml;m merci sizlersiniz. Taşın altına siz elinizi koymaz iseniz, birileri bu sorunun altına bedeninizi koymaya niyetli. Kin ve &ouml;fkeyi bir tarafa bırakıp akan kanın durması i&ccedil;in el ele g&ouml;n&uuml;l g&ouml;n&uuml;le olma zamanıdır.</span></p> <p style="text-align: justify"> <span color:="" font-size:="" style="line-height: 115%; font-family: "><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>Esen Kalınız. </span></p>
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Bakın Şanlıurfalılar Belediye Başkanı Hakkında Ne Demiş?
Bakın Şanlıurfalılar Belediye Başkanı Hakkında Ne Demiş?
Şanlıurfa GAP Havalimanı HDP Mv. Sn. Ömer Öcalan Tarafından Meclis Gündemine Taşındı!
Şanlıurfa GAP Havalimanı HDP Mv. Sn. Ömer Öcalan Tarafından Meclis Gündemine Taşındı!